Verzendbeleid voor BOMAT

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 24/05/2021.

Lees hier het verzendbeleid van BOMAT, gevestigd te Kaarderijstraat 69c, 9000 Gent, België.

Contact info:
Kaarderijstraat 69c
9000 Gent, België
Tel. +32(0) 9 380 01 91
info@bomat.eu

LEVERINGEN
1.A. Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de Klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding. Zijn in ieder geval overmacht : ontbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand.
1.B. Laattijdige levering geeft de Klant nooit recht op schadevergoeding/ontbinding ; dit is ook zo bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke leveringstermijnen wordt deze bepaald op 4 maand. De orders (gefractioneerde leveringen) zullen zo gegeven worden dat TER BREDE BVBA het contract kan uitvoeren. Een verschil van 10% in min of meer qua kwantiteit of een verschil in kleurschakeringen, kan in hoofde van TER BREDE BVBA niet als tekortkoming aanzien worden, gezien het in de regel gaat om natuurlijke producten en handgemaakte tapijten.
1.C. Goederen reizen op risico van de Klant.

KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN
2.A. Klachten (uitgezonderd verborgen gebreken) zijn alleen geldig als zij binnen de 10 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan. Postdatum geldt. TER BREDE BVBA behoudt zich het recht voor de gebrekkige goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de Klant komen te vervallen (zowel in geval van verborgen als zichtbare gebreken).
2.B. Terugzending kan slechts gebeuren met schriftelijke toestemming van TER BREDE BVBA en houdt geen bekentenis in vanwege TER BREDE BVBA. Terugzenden moet in originele verpakking geschieden, vrij van vracht en kosten.
2.C. Nooit kan de aansprakelijkheid van TER BREDE BVBA verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW. TER BREDE BVBA aanvaardt
geen gevolgschade.
2.D. Voor verborgen gebreken staat TER BREDE BVBA enkel in als zij daar kennis van had. Die kennis wordt niet vermoed, de Klant moet ze bewijzen. Deze verantwoordelijkheid is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maand na de levering. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot bewijs van het tegendeel (te leveren door de Klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de Klant.

Winkelmand
Close popup