Algemene voorwaarden voor BOMAT

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24/05/2021.

Lees hier de algemene voorwaarden van BOMAT, gevestigd te Kaarderijstraat 69c, 9000 Gent, België.

Contact info:
Kaarderijstraat 69c
9000 Gent, België
Tel. +32(0) 9 380 01 91
info@bomat.eu

VERKOOPSVOORWAARDEN


PRIJZEN
1.A. TER BREDE BVBA (Bomat Rug Creations) mag de C en F/CIF prijzen aanpassen tijdens de uitvoering van het contract aan de wijzigingen van vracht-, verzekeringstarieven en belastingen en/of taksen.
1.B. Het mededelen van prijzen, tarieven en leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden, zelfs door de vertegenwoordiger van TER BREDE BVBA, zijn slechts aanwijzend en houden geen verbintenis in vanwege TER BREDE BVBA, zolang deze niet worden bevestigd door TER BREDE BVBA.

LEVERINGEN
2.A. Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de Klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding. Zijn in ieder geval overmacht : ontbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand.
2.B. Laattijdige levering geeft de Klant nooit recht op schadevergoeding/ontbinding ; dit is ook zo bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke leveringstermijnen wordt deze bepaald op 4 maand. De orders (gefractioneerde leveringen) zullen zo gegeven worden dat TER BREDE BVBA het contract kan uitvoeren. Een verschil van 10% in min of meer qua kwantiteit of een verschil in kleurschakeringen, kan in hoofde van TER BREDE BVBA niet als tekortkoming aanzien worden, gezien het in de regel gaat om natuurlijke producten en handgemaakte tapijten.
2.C. Goederen reizen op risico van de Klant.

KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN
3.A. Klachten (uitgezonderd verborgen gebreken) zijn alleen geldig als zij binnen de 10 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan. Postdatum geldt. TER BREDE BVBA behoudt zich het recht voor de gebrekkige goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de Klant komen te vervallen (zowel in geval van verborgen als zichtbare gebreken).
3.B. Terugzending kan slechts gebeuren met schriftelijke toestemming van TER BREDE BVBA en houdt geen bekentenis in vanwege TER BREDE BVBA. Terugzenden moet in originele verpakking geschieden, vrij van vracht en kosten.
3.C. Nooit kan de aansprakelijkheid van TER BREDE BVBA verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW. TER BREDE BVBA aanvaardt
geen gevolgschade.
3.D. Voor verborgen gebreken staat TER BREDE BVBA enkel in als zij daar kennis van had. Die kennis wordt niet vermoed, de Klant moet ze bewijzen. Deze verantwoordelijkheid is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maand na de levering. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot bewijs van het tegendeel (te leveren door de Klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de Klant.

BETALING
4.A. Betaling geschiedt contant, behoudens andersluidende voorwaarden, en op de exploitatiezetel. Devaluatieverlies wordt gedragen door de Koper.
4.B. Vanaf de vervaldag brengt de factuur een interest op van 18% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
4.C. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuld-saldo verhoogd met 12% (met minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro) zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4.D. Werden termijnen van betaling gegeven of wissels ondertekend hetzij in dit dossier of in een ander contract, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract ineens opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op de vervaldag.
4.E. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mede aan deze voorwaarden, noch schuldhernieuwing.
4.F. Behoudens bewijs van het tegendeel door de Klant te leveren, geldt de factuurdatum als leveringsdatum.

SCHORSING EN ONTBINDING VAN HET CONTRACT
5.A. Komt de Klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling) dan kan TER BREDE BVBA van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ofwel alle verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien, onverminderd het recht van TER BREDE BVBA op schadevergoeding. Het volstaat dat zij hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat kennen (ondermeer per brief) : onmiddellijk kan zij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling alle door TER BREDE BVBA verkochte, geleverde of nog aanwezige goederen (van om het even welk contract) ter beschikking stellen van TER BREDE BVBA in haar exploitatiezetel.
5.B. Ingeval van schorsing/ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant komen partijen overeen dat de schadevergoeding forfaitair bepaald wordt op 50% van de niet-betaalde gefactureerde/aangerekende waarde.

WAARBORGEN
Steeds kunnen waarborgen gevraagd worden ingeval de Klant zijn/haar verbintenissen niet nakomt. Kan de Klant ze niet bezorgen dan heeft TER BREDE BVBA het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar verbintenissen op te schorten of het contract te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de Klant zijn goederen niet integraal heeft betaald, blijven de door TER BREDE BVBA geleverde goederen de uitsluitende eigendom van TER BREDE BVBA. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle nog aanwezige en niet-betaalde TER BREDE BVBA-goederen. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan wanneer de goederen zijn verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of geleverd door de Klant, TER BREDE BVBA heeft in die gevallen een rechtstreekse vordering op de klanten van haar Klant.

Het risico gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit magazijn TER BREDE BVBA over op de Klant.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten en prevaleren steeds op de voorwaarden van de Klant. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing, behoudens de hierna gestelde uitzonderingen. TER BREDE BVBA heeft het recht – naar haar keuze – alle geschillen en betwistingen onder de bevoegdheid te brengen van hetzij de Rechtbanken te Gent, hetzij deze die bevoegd zijn over de zetel van de Klant. TER BREDE BVBA heeft tevens het recht om het geschil voor te leggen aan een arbitragecollege, bestaande uit drie arbiters, één aan te duiden door elke partij, de derde aan te duiden door de Voorzitter van een Rechtbank van Koophandel naar keuze van TER BREDE BVBA. TER BREDE BVBA behoudt zich het recht voor beroep te doen op de nationale Wet van de woonplaats, filiaal, kantoor van de Klant. In dat geval zal het die Wet zijn die van toepassing is op het geschil. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst.

Winkelmand
Close popup